Yay Eğitim, Koçluk ve Danışmanlık

 

Biz Kimiz

  • Yay Eðitim Koçluk ve Danýþmanlýk Þirketi , Ayþe Elerman Nemutlu ve Yücel Kosal tarafýndan yönetilmektedir; kendileri kanýtlanmýþ Liderlik ve Koçluk metodolojilerini kullanarak bireysel ve kurumsal danýþanlarýný, dönüþümsel deðiþiklikler yapmalarý için desteklemektedirler.

10 yýl önce bir Liderlik Geliþim Uygulamasý olarak ortaya çýkan “ Koçluk “ bugün en yaygýn olarak kullanýlan Yönetici Geliþtirme Tekniklerinden birisidir.

Deðiþimi arzulayan , içindeki potansiyeli ortaya çýkarmak isteyen ,kendi kendini yönetmeye arzulu ve seçimlerinin sorumluluðunu  almaya hazýr,cesur , yaratýcý , risk almaya hazýr bireyler; sporcular, sanatçýlar, giriþimciler  ,yöneticiler , iþ sahipleri; geliþime açýk ,takým çalýþmasýna inanan ,ortak bir yön çizmeye hazýr þirketler bir “Koç” la çalýþabilir.

“Profesyonel  Koç” luk , hedef belirlemek , sonuç yaratmak  ve kiþisel deðiþim yönetimi ile bireyin hayatýna odaklanan farklý bir hizmettir.

“Koçluk”  bireyin belirli hareketlerinin sonucu olarak kendi isteði ile baþlattýðý deðiþimi temel alan , kiþisel ve mesleki büyüme ve geliþmeyi destekleyen bir meslektir.

Sonuçlar kiþisel ya da mesleki baþarý ile iliþkilidir.

”Koçluk “ hep ileriye hareket eder ve gelecek odaklýdýr.

“Koçluk “ta amaç ; bireyler ya da takýmlarýn “Koç” un destekçi , kendi kendini keþfetme temeline dayanan yaklaþýmlarýyla kendi çözümlerini kendilerinin yaratabilmeleridir.

Yay Eðitim Koçluk ve Danýþmanlýk bireysel danýþanlarýný  ve örgütleri bütün bunlarý yapabilmeleri,yüksek performansa eriþmeleri, ve ilham kaynaðý olmalarý için  destekler.Þu anki baþarýnýz ve tasarýmýnýz üzerinden hareket ederek; size uygun  Yönetici, Liderlik, Takým ve Koçluk geliþim programlarý yaratýr.
Bireylere ve takýmlara bilgi, beceri ve kanýtlanmýþ metodolojiler  yoluyla  kendi maksimum potansiyellerini geliþtirmeleri  için güç ve araçlar vermektedir.

 

 Yay Metodu

  • Bu metot, yüksek etkili derslerin üzerine inþa edildiði güçlü bir araç setidir. Bu araç seti deðiþimin daha derinde ve daha sürdürülebilir bir hýzda gerçekleþebilmesi için bireylere ya da takýma çabuk ve eþsiz bir eriþim saðlar.
  • Yay Eðitim , Koçluk ve Danýþmanlýk  bireylerle ya da gruplarla çalýþýrken, destek, açýklýk, mücadele, ilham ve güvenirliliðin olduðu bir ortam yaratýr. Ýçsel etkinlikleri ve dýþ zorluklarý bireyin geliþimine yönelik geleneksel geliþimin ötesine geçmek için biraraya getirir.

Çalýþanlarýmýzýn Çapý

  • Kapsamlý  bir uluslararasý Koçluk ve Danýþmanlarý aðýna sahip olan Yay Eðitim,Koçluk ve Danýþmanlýk yetkin, becerikli ve deneyimli Koçlarla,  çalýþanlarýnýza hizmet etmek için, meydan okumalar ve bakýþ açýlarý saðlayabilecek geliþimcilerden oluþmaktadýr. Koçlarýmýzýn  hepsi Uluslararasý Koçluk  Federasyonu üyesi olmakla beraber , Etik Davranýþ Standartlarýna baðlýdýr.

 

Felsefemiz

  • Ýçten dýþa Koçluk ve Geliþim,
  • Deðiþim için, baþlangýç noktasýnýn  içsel iþletim sistemi ve farkýndalýk  olduðuna inanç,
  •  Bu sistemi geliþtirerek, dönüþüm potansiyelini önemli ölçüde arttýrmak,
  • Yalnýzca farkýndalýðýn yetersizliði; eyleme geçmeye hazýr olmak, davranýþ deðiþikliðine baðlý kalmak ve uygulama yoluyla yeni farkýndalýklar kazandýrmak,
  •  Koçluk ve geliþim programlarýna  bu pencereden yaklaþan YAY Eðitim , Koçluk ve Danýþmanlýk, tüm danýþanlarý sürekli bir keþif, öðrenme ve uygulama döngüsü aracýlýðýyla destekler.